Jak napisać wniosek do RF o mediację

 

[26 lutego 2017]

Gdy już złożymy w banku odpowiednie reklamacje, a bank nas tradycyjnie odeśle "na drzewo", to kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego o mediację. Wszczęcie postępowania mediacyjnego pozwoli nam przerwać bieg przedawnienia roszczeń, a po zakończeniu postępowania, które - nie oszukujmy się - najprawdopodobniej zakończy się fiaskiem ze względu na niechętną jakiemukolwiek porozumieniu postawę banku, Rzecznik Finansowy wyda nam protokół z mediacji oraz opinię dotyczącą wad prawnych umowy i ich konsekwencji dla kredytobiorcy oraz dla banku.

Wniosek o mediację musi być sporządzony z zachowaniem pewnych reguł. 

Poniżej znajdziecie przykładowy wzór takiego wniosku. Jako że mediacja polega na tym, że każda ze stron ustępuje z części swoich roszczeń, my także w takim wniosku musimy bankowi wyjść na przeciw i coś mu "odpuścić".

W poniższej propozycji chcemy bankowi darować 25% należnej nam do zwrotu nadpłaty oraz dobrowolnie godzimy się na to, aby bank liczył ujemny ujemny libor jako -0,7% nawet jeśli stawka libor będzie jeszcze mniejsza niż -0,7%.

Szczegółowo o zasadach składania wniosku o mediację do RF poczytasz NA STRONIE INTERNETOWEJ RF.

UWAGA! Jeśli celem złożenia reklamacji jest głównie przerwanie biegu przedawnienia Twoich roszczeń wobec banku za pomocą mediacji przed Rzecznikiem Finansowym, to koniecznie zapoznaj się z TYM DOKUMENTEM Rzecznika Finansowego (do pobrania także na dole strony).

…………………………………..

    (miejscowość, data)

Jan Nowak

……………………………..…..

………………………………….

(adres zamieszkania)

 

Rzecznik Finansowy

Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Al. Jerozolimskie 87

02 – 001 Warszawa
WNIOSEK

o przeprowadzenie pozasądowego postępowania

w sprawie rozwiązania sporu z podmiotem rynku finansowego

 

Wnoszę o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie sporu z Bankiem ................., zwanym dalej “Bankiem”, dotyczącego umowy kredytowej nr ................... zawartej w dniu ................... zwanej dalej “Umową”.

 

Dokładne określenie żądania:

 

Określone zachowanie podmiotu: uznanie przez Bank iż zawarta przeze mnie z Bankiem Umowa jest nieważna oraz zwrot nadpłaty wynikającej z bezprawnej waloryzacji zastosowanej przez Bank w Umowie.

 

Proszę o przeprowadzenie postępowania polegającego na:

 1. umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony,

i

 1. przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu.

Uzasadnienie

W dniu ………. skierowałem do Banku reklamację, w której podniosłem zarzuty nieważności Umowy ze względu na jej liczne wady prawne (pogwałcenie zasady walutowości obowiązującej na dzień zawarcia Umowy, abuzywność klauzul dotyczących wypłaty oraz spłaty kredytu wg tabeli kursowej Banku, niedopuszczalna waloryzacja tabelą kursową Banku).

Bank w udzielonej mi odpowiedzi uznał moje roszczenie unieważnienia Umowy oraz zwrotu nadpłaty za bezpodstawne.


W związku z tym, proponuję polubowne (czyli korzystne dla obu stron) rozwiązanie sporu między mną a Bankiem, polegające na tym, że po usunięciu z mojej Umowy niewiążących zapisów odwołujących się do kursów kupna i sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej Banku strony Umowy uznają, że zawarły umowę na kredyt złotowy na kwotę, która została uruchomiona w złotych z oprocentowaniem zgodnie z Umową z zastrzeżeniem, iż stopa referencyjna LIBOR przyjmowana do wyliczenia oprocentowania kredytu nie może być mniejsza niż -0,7% (minus 0,7%).

Bank dokona zwrotu nadpłaty wynikającej z różnicy między ratami dotychczas przeze mnie zapłaconymi, a ratami należnymi dla kredytu złotowego, wyliczonej przeze mnie na kwotę ............ zł. Bank dokona zaliczenia 85% w/w nadpłaty na poczet kapitału pozostałego do spłaty kredytu, a należność Banku wobec mnie wynosząca 15% w/w nadpłaty zostanie na mocy przyjętego porozumienia umorzona jako świadczenie należne mi do zwrotu przez Bank.

…………………………………………………………..

(czytelny, własnoręczny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

Oświadczam, że:

 1. Przedmiotowy spór nie był i nie jest rozpatrywany przez sąd, inny organ powołany do rozpoznania spraw danego rodzaju lub podmiot uprawniony do przeprowadzenia pozasądowego rozwiązywania sporów.

 2. Przedmiotowy spór nie był rozpatrzony przez Rzecznika Finansowego.

 3. Jestem świadomy ciążącego na mnie, na mocy art. 39a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. 2015 poz. 1348 z późn. zm.), obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wnioskowanego postępowania.

 4. Niniejszy wniosek nie służy spowodowaniu uciążliwości dla drugiej strony. 

………………………………………………………….

(czytelny, własnoręczny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika)

 

 1. Zgadzam się na elektroniczną formę komunikacji z Rzecznikiem Finansowym w ramach ww. postępowania, w tym przesyłanie dokumentów, z wykorzystaniem następującego adresu poczty elektronicznej:  

 

…………………………………………………………..

(czytelny, własnoręczny podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika) 

Załączniki:

 1. skan Umowy

 2. skan reklamacji z dnia …

 3. skan odpowiedzi na reklamację

 4. dowód uiszczenia opłaty w wysokości 50zł na konto Rzecznika Finansowego

 
Script logo