Istotny pogląd UOKiK w [tylko jednej] sprawie.

 

[31 stycznia 2017]

Urząd Ochrony Konkurencji i konsumentów zaczyna już niemal seryjnie wydawać tak zwane "istotne poglądy w sprawie".

O co w tym chodzi?

Jeśli bank pozwie kredytobiorcę, albo kredytobiorca pozwie bank, to kredytobiorca (konsument) może do UOKiK podesłać swoją umowę wraz z pozwem i poprosić o wydanie "istotnego poglądu", który jest po prostu opinią Urzędu o wadach prawnych umowy, której spór sądowy dotyczy. Taką opinię sąd może, ale nie musi, wziąć pod uwagę przy wydawaniu wyroku. Z pewnością lepiej w sądzie takim poglądem dysponować, niż go nie mieć.

Kolejne, publikowane przez UOKiK "istotne poglądy" miażdżą (i słusznie) pseudofrankowe niby-kredyty, bezlitośnie ścierając w pył niedorzeczne argumenty bankowych prawników. I bardzo dobrze. Cieszymy się z tego, że UOKiK dokonuje prawidłowej analizy wad prawnych tych łamiących prawo, toksycznych produktów finansowych.

Jednak nie należy zapominać o tym, że rolą UOKiK tak naprawdę nie jest udzielanie wsparcia jednemu "Kowalskiemu" w jego prywatnym sporze z bankiem. UOKiK ma przede wszystkim chronić ZBIOROWE interesy konsumentów. ZBIOROWE, a nie indywidualne. Ma chronić - interweniując, gdy te zbiorowe interesy konsumentów są przez przedsiębiorcę naruszane.

Jak wiadomo, umowy kredytów pseudofrankowych były zawierane wg wzorców umowy. Banki miały "gotowce", w których zmieniano jedynie nazwiska i adresy klientów, daty, kwoty kredytu, ilość rat, oprocentowanie oraz sposób wypłaty (w transzach lub jednorazowo). Reszta umowy była identyczna. I takich umów dany bank mógł zawrzeć na przykład kilkadziesiąt tysięcy - umów identycznych, z takimi samymi abuzywnymi klauzulami.

Istotny pogląd w sprawie takiej pseudofrankowej umowy jest więc tak naprawdę poglądem UOKiK na wzorzec umowy, wg którego bank zawarł i wg którego dziś wykonuje te kilkadziesiąt tysięcy umów, pracowicie, co miesiąc wyliczając raty w CHF, oraz licząc kapitał kredytu pozostały jeszcze do spłacenia w CHF, czyli w pieniądzu, którego tak naprawdę w tych umowach nie ma i nigdy nie było, bo już sama wypłata kredytu z przeliczeniem kwoty złotówek na franki za pomocą "kursu kupna" była ABUZYWNA - co w każdym takim istotnym poglądzie UOKiK stwierdza - bo musi. Bo takie jest prawo. 

Być może więc w końcu dojdziemy do zupełnie kuriozalnej sytuacji, gdzie UOKiK będzie wydawał po kilka tysięcy istotnych poglądów w sprawie takiej samej umowy kredytowej. Nie można tego wykluczyć, ponieważ to jedynie kwestia popularności kierowania sporu z bankiem na drogę sądową. A im więcej będzie korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń, tym więcej będzie przybywać kolejnych spraw w sądach. I tym więcej wniosków o istotne poglądy, które przecież lepiej w sądzie mieć, niż ich nie mieć - zwłaszcza że można je otrzymać za darmo.

Pora więc chyba najwyższa, aby zapytać Szefa UOKiK, ile istotnych poglądów w sprawie jednego typu (wzorca) umowy Urząd musi wydać, aby ktoś w Urzędzie wreszcie wpadł na to, że problem ma charakter zbiorowy, a nie indywidualny, a Urząd powinien ten problem rozwiązać zbiorowo, a nie indywidualnie. Bo wbrew temu, co UOKiK obecnie stara się sugerować, urząd ten ma narzędzia wystarczające ku temu, aby problem zlikwidować - nakazując bankom na przykład zaprzestać stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

Pomóżmy więc Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów dojść do tej oczywistej konkluzji raczej szybciej, niż później, wysyłając do Pana Prezesa Niechciała zapytania w tej sprawie, na przykład o proponowanej poniżej, gotowej do wykorzystania (żeby było łatwiej) treści.

Swoje pismo do Pana Prezesa można skierować za pośrednictwem maila uokik@uokik.gov.pl lub przez ePUAP z profilem zaufanym lub tradycyjną pocztą (list polecony lub jeszcze lepiej polecony z potwierdzeniem odbioru) na adres UOKiK.

Jeśli skorzystacie z maila, to w temacie napiszcie: "Zapytanie / Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Tradycyjnie, na dole strony znajdziecie dokument do pobrania i edycji w formie docx.

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Zapytanie / Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Szanowny Panie Prezesie.

W związku z coraz liczniej wydawanymi przez kierowany przez Pana Urząd "istotnymi poglądami" w sprawie tak zwanych "kredytów frankowych" niniejszym uprzejmie zapytuję, ile istotnych poglądów w sprawie jednej i tej samej umowy kredytowej (wzorca umowy) jednego banku Urząd musi wydać, aby problem zaczęto analizować systemowo, a nie indywidualnie?

Pozwolę sobie bowiem zwrócić uwagę na w mojej ocenie niezwykle istotny fakt, iż umowy "pseudofankowe" banki zawierały z konsumentami korzystając z wzorców umów, co oznacza, że umów identycznych, jeśli chodzi o abuzywne postanowienia, obecnie dany bank wykonuje na przykład kilkadziesiąt tysięcy, a "istotny pogląd" publikowany przez UOKiK dotyczy jednej z kilkudziesięciu tysięcy identycznych umów kredytowych.

W tej sytuacji w mojej ocenie po każdym wydanym istotnym poglądzie, gdy zachodzi obawa, że podobnie wadliwych prawnie umów zawartych wg tego samego wzorca obecnie bank wykonuje wiele dziesiątków tysięcy, Pan Prezes winien z urzędu wobec banku, którego istotny pogląd dotyczył, wszczynać postępowanie wyjaśniające, przewidziane w art. 48 ust. 2 ppkt 2) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, czyli postępowanie mające na celu ustalenie, czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie wobec banku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Albowiem jeśli w treści istotnego poglądu czytamy, że postanowienie umowne regulujące zasady wypłaty kredytu wg "kursu kupna" z tabeli banku winno zostać uznane za abuzywne, czyli niewiążące, to nie sposób nie zauważyć, że to postanowienie jest niewiążące wobec konsumenta nie tylko w tej jednej umowie kredytowej, ale we wszystkich umowach kredytowych zawartych przez bank z innymi konsumentami wg tego samego wzorca umowy. 

Co więcej, każde postanowienie w umowie uznane za abuzywne jest z definicji sprzeczne z dobrymi obyczajami. To od razu musi więc rodzić wobec banku podejrzenie o stosowanie przez ten bank nieuczciwej praktyki rynkowej (którą jest, jak wiadomo, praktyka sprzeczna z dobrymi obyczajami) co w mojej ocenie tym bardziej uzasadnia wszczęcie wobec banku postępowania w trybie art. 48 ust. 2 ppkt 2) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów tuż po wydaniu istotnego poglądu dotyczącego tak naprawdę wzorca umowy kredytowej, na podstawie którego zawarto na przykład kilkadziesiąt identycznych umów z konsumentami, które są dziś wykonywane być może w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami co oznacza, że wykonując te umowy bank stosuje nieuczciwe praktyki rynkowe.

Pozwolę sobie również zwrócić uwagę na fakt, że ilość umów zawartych wg tego samego wzorca, które bank dziś wykonuje, UOKiK może bez trudu ustalić na mocy uprawnień nadanych Prezesowi UOKiK w art. 50 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który stanowi, że:

Art. 50. 1. Przedsiębiorcy są obowiązani do przekazywania wszelkich koniecznych informacji i dokumentów na żądanie Prezesa Urzędu.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) wskazanie zakresu informacji;
2) wskazanie celu żądania;
3) wskazanie terminu udzielenia informacji;
4) pouczenie o sankcjach za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

W związku z powyższym uprzejmie zapytuję, czy po wydaniu istotnego poglądu w sprawie kredytu pseudofrankowego UOKiK wszczyna z urzędu wobec banku postępowanie wyjaśniające w trybie art. 48 ust. 2 ppkt 2) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów celem ustalenia, czy nastąpiło naruszenie uzasadniające wszczęcie wobec banku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Jeśli takie postępowania są wszczynane, to na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się niniejszym z wnioskiem o udostępnienie mi przez Prezesa UOKiK informacji w następującym zakresie:
- ile postępowań wyjaśniających wszczęto wobec banków po wydaniu "istotnego poglądu w sprawie" kredytu pseudofrankowego.

Jeśli natomiast takie postępowania po wydaniu "istotnego poglądu" wszczynane nie są, to wnoszę o podanie podstawy prawnej, która uniemożliwia wszczynanie takich postępowań oraz wnoszę o określenie przez Prezesa UOKiK liczby istotnych poglądów w sprawie jednego typu umowy kredytowej, po przekroczeniu której będzie wszczynane wobec banku postępowanie w trybie art. 48 ust. 2 ppkt. 2) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Forma przekazania informacji: na adres .....................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

......................................
[miejscowość, data] 

.......................................................
[imię i nazwisko, adres zamieszkania]

 

Script logo