Informacja dla banku o czasowym zawieszeniu spłacania rat

To oświadczenie przesyłamy do banku decydując się na wzięcie udziału w akcji "Nie płacę raty, BO MAM NADPŁATĘ!".

 

Dotyczy umowy kredytowej nr ...................... zawartej w dniu ...................................

Niniejszym informuję, iż w związku z nieuprawnionym przeliczeniem przez Bank kwoty wypłaconego mi kredytu ( ...... zł) na walutę CHF z zastosowaniem przez Bank do tego celu w dniu wypłaty kredytu kursu kupna z tabeli kursowej Banku (kurs kupna waluty CHF z tabeli kursowej banku z dnia wypłaty kredytu: ................ zł, kurs średni NBP waluty CHF z dnia wypłaty kredytu: ............... zł), który został przez Bank ustalony na nieznanych mi zasadach, co rażąco naruszało moje interesy jako konsumenta oraz było sprzeczne z dobrymi obyczajami, na saldzie mojego kredytu powstała z tego tytułu nadpłata wynosząca wg moich szacunków na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie mniej niż .......... CHF (gdyby przyjąć dla uproszczenia, że abuzywną tabelę kursową Banku zastępuje kurs średni NBP), co pozwala mi czasowo i bez żadnych konsekwencji ze strony Banku wstrzymać płacenie rat, które Bank w tej sytuacji jest zobowiązany rozliczać z w/w nadpłaty.

Jednocześnie wskazuję, iż w związku z istnieniem w/w nadpłaty Bank nie jest uprawniony do zgłaszania do Biura Informacji Kredytowej "zaległości w spłacie kredytu".

Informuję także, iż ewentualne zgłoszenie przez Bank do Biura Informacji Kredytowej "zaległości w spłacie kredytu" w sytuacji, gdy suma zawieszonych płatności rat nie przekracza kwoty w/w nadpłaty, spotka się z mojej strony ze stosowną, przewidzianą prawem reakcją, do skierowania przeciwko Bankowi pozwu o utracone korzyści włącznie, w razie gdyby utrudniło mi to lub uniemożliwiało otrzymanie innego kredytu lub pożyczki.

Oświadczam także, iż w całości kwestionuję prawo Banku do wyliczenia mojego zadłużenia w walucie CHF, a produkt, którego umowę nr ............................. zawarłem z Bankiem w dniu ....... jest w mojej ocenie co najwyżej (o ile niezawisły sąd nie potwierdzi nieważności tej umowy) kredytem w walucie PLN z oprocentowaniem zgodnie z umową liczonym jako .......................... [np. "LIBOR 3M + marża banku"].

Dla porządku przypominam również wypowiedź niekwestionowanego autorytetu w kwestii finansów, Prezesa NBP, Pana Marka Belki, w programie "Bliżej", TVP INFO z dnia 4 lutego 2016r.: "Uważam zresztą, że to było właśnie kasyno, na które obie strony poszły. Banki do tego dołożyły się rozbójniczą polityką w zakresie spreadów. I tu uważam, jeśli gdzieś o sprawiedliwości miałbym zacząć mówić, to tutaj: oddaj, coś za te spready, że tak powiem, narabował."

 

Z poważaniem,

...................................

 

Oczywiście powyższy wzór informacji należy odpowiednio zmodyfikować dla kredytów wypłacanych w transzach. 

 

UWAGA - jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z Twoim prawnikiem, zanim przystąpisz do tej akcji.

 

 

 

Script logo