Festiwal bezczelności, czyli banki [nie] odpowiadają na reklamacje.

 

[16 czerwca 2016]

Co robi bank, gdy musi odpowiedzieć na reklamację zarzucającą wady prawne umowy kredytowej, a nie ma żadnych argumentów na swoją obronę?

Udaje, że nie rozumie.

Jak to wygląda w praktyce?

Na początek mBank.

Reklamacja, w której zarzucono bankowi, że w umowie kredytu "waloryzowanego kursem CHF" bank nie wpisał, w jaki sposób wypłacić kredyt (sprawa tego typu dziwnych umów została opisana TUTAJ).

Oto mały wycinek z treści reklamacji:

Niniejszym w całości kwestionuję prawo Banku do wyrażania w walucie CHF zadłużenia z tytułu kredytu udzielonego mi wg Umowy oraz prawo Banku do wyrażania rat kredytu w walucie CHF oraz wzywam Bank do zwrotu powstałej z tego tytułu nadpłaty w kwocie wynoszącej wg moich wyliczeń (różnica między ratą pobraną a ratą należną od raty nr 1 do raty przypadającej na miesiąc maj 2016r.) [...]zł na dzień 1 czerwca 2016 roku.

Uzasadnienie. 

Ani treść Umowy ani treść Regulaminu udzielania kredytu hipotecznego dla osób fizycznych “Multiplan” (zwanego dalej Regulaminem) nie zawierają takiego postanowienia, z którego wynikałoby, iż Bank w dniu wypłaty kredytu przelicza kwotę udostępnionego kredytu na walutę CHF wg kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia uruchomienia kredytu ani wg jakiegokolwiek innego kursu waluty CHF względem waluty PLN. 

Oznacza to, iż przeprowadzone przez Bank przeliczenie na walutę CHF kwoty kredytu w dniu wypłaty ([...]-2006) nie znajduje umocowania w treści Umowy. 

(...)

Jedyny fragmentem Umowy, który nawiązuje do kursu kupna waluty CHF z tabeli Banku jest §1 ust. 3A Umowy, natomiast ustęp ten pełni w Umowie funkcję wyłącznie informacyjną, informując Kredytobiorcę, jaką wartość (wg tabeli kursowej Banku) w walucie waloryzacji miałby udzielany mu kredyt, gdyby kwotę kredytu przeliczyć na walutę CHF w dniu sporządzenia Umowy wg kursu kupna tej waluty z tabeli kursowej Banku. Z §1 ust. 3A Umowy w żaden sposób natomiast nie wynika prawo Banku do przeliczenia w dniu wypłaty kwoty kredytu na walutę CHF wg kursu kupna tej waluty z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty kredytu. Wg mojej wiedzy takiego zapisu po prostu nie ma ani w Umowie, ani w Regulaminie.

Ewentualnie wnoszę oczywiście o wskazanie takiego zapisu w Umowie lub w Regulaminie, który stanowi, iż Bank w dniu wypłaty kredytu dokonuje przeliczenia kwoty udostępnionego kapitału na walutę CHF wg określonego (jakiego?) kursu waluty CHF.

Jednocześnie należy zauważyć, iż przyjęty przez Bank sposób ustalania oprocentowania kredytu, opisany w §10 Umowy, jest w oczywisty sposób abuzywny, czyli rażąco narusza interesy konsumenta oraz jest sprzeczny z dobrymi obyczajami, jako że Bank, nie objaśniając sposobu ustalania oprocentowania, udzielił sam sobie niezbywalnego prawa do ustalania oprocentowania kredytu zgodnie z własnym uznaniem, na co kredytobiorca nie ma żadnego wpływu ani nad czym nie ma żadnej kontroli. 

Zastosowany w §10 Umowy, mętny opis sytuacji, gdy dochodzi do zmiany oprocentowania (“zmiana wysokości oprocentowania może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego”) nie zawiera informacji JAK bank zmieni oprocentowanie w sytuacji gdy w określony sposób zmieni się “stopa referencyjna określona dla danej waluty” lub gdy w określony sposób ulegną zmianie  “parametry finansowe rynku pieniężnego”.

Umowa stanowi, że zmiana oprocentowania “może nastąpić” - o czym decyduje wyłącznie Bank, co oznacza iż w przypadku obniżenia wskaźnika LIBOR Bank może - ale przecież wcale nie musi - obniżyć oprocentowanie kredytu.

(...)

Z przyczyn powyższych treść paragrafu 10% - jako naruszająca w sposób rażący interesy moje, czyli konsumenta, oraz sprzeczna z dobrymi obyczajami - nie wiąże mnie na mocy art. 385[1] kodeksu cywilnego umową z Bankiem, a jedyny poziom oprocentowania - w relacji do stopy procentowej LIBOR 3M, który świadomie zaakceptowałam, stanowi oprocentowanie kredytu w wysokości [...]% z dnia sporządzenia i zawarcia Umowy, co oznacza iż Bank zastosował marżę [...]% (LIBOR 3M z dnia [...]-2006 roku wynosił [...]%).

 

A co pisze mBank w odpowiedzi? Oto odpowiedź. W całości.

Dzień dobry, przykro nam, jednak reklamację REK[...] rozpatrzyliśmy negatywnie.

W przypadku kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej, kredyty te udzielane były wyłącznie na wniosek Klienta banku ubiegającego się o udzielenie kredytu, i zainteresowanego tego rodzaju kredytem, wówczas znajdującym się w szeroko dostępnej ofercie wielu banków.

Dodam, iż równolegle dostępna była w banku oferta kredytów złotowych niewaloryzowanych, w ogóle nie przewidujących odniesienia się do jakiegokolwiek kursu waluty obcej, którą to ofertą nie była Pani zainteresowana, wnioskując wyłącznie o udzielenie kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej.

W powyższych okolicznościach, zawarcie umowy kredytu, przewidującej mechanizm waloryzacji kursem waluty obcej (przeliczenia kwoty kredytu na walutę waloryzacji), nie zostało Pani narzucone, ani nie stanowiło obligatoryjnego elementu umowy kredytu, narzuconego, czy zamieszczonego w umowie, wbrew Pani woli.

O powyższym jednoznacznie świadczy treść § 30 Umowy, w którym Pani złożyła oświadczenie, że jest świadoma zarówno co do kryteriów zmiany stóp procentowych, zasad modyfikacji oprocentowania kredytu, a także warunków udzielenia i zasad spłaty kredytu złotowego waloryzowanego kursem waluty obcej i wiążącego się z tym ryzyka kursowego.

Podstawę prawną zawierania umów kredytów stanowiły w szczególności art. 3531 k.c. w zw. z art. 3581 § 2 k.c. w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe.Wyjaśniam, iż uznanie określonego postanowienia wzorca umownego w ramach kontroli abstrakcyjnej sprawowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za niedozwolone postanowienie umowne nie oznacza, że postanowienie to automatycznie upada czy winno być traktowane jako nieskuteczne, na gruncie każdej już zawartej umowy kredytowej, zawierającej w swej treści tożsame lub podobne postanowienie.

Wpis klauzuli do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów skutkuje w stosunku do przedsiębiorców tylko zakazem stosowania określonego postanowienia w umowach i wzorcach umów, tj. umieszczania ww. postanowienia w treści wzorców służących zawieraniu nowych umów z konsumentami.

Na gruncie umów już zawartych (umów kredytu w toku) to, czy powyższe postanowienie może zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające interesy konsumentów, w kwalifikowanym, rażącym stopniu, podlega indywidualnej ocenie, odrębnie na gruncie każdego przypadku, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności towarzyszących zawieraniu umowy.Skutek orzeczenia SOKiK, w postaci zakazu stosowania określonego postanowienia we wzorcach umownych, dotyczy przy tym zakazu ich stosowania przy zawieraniu nowych umów, nie stanowi zaś o ich eliminacji z treści umów już zawartych.

Odnosząc się do treści zastrzeżeń odnoszących się, do stosowania kursów wskazanych w tabeli kursowej Banku, należy mieć na względzie, iż zapadłe orzeczenia SOKiK dotyczą sytuacji, dla których normatywne podstawy działania banków uległy w ostatnim czasie znaczącej zmianie.

Orzeczenia będące podstawą wpisów w Rejestrze dotyczą natomiast stosowania wzorców obejmujących kwestionowane klauzule, przed wejściem w życie dodanych przepisów art. 69 ust. 3 i art. 75b ustawy Prawo bankowe.Na skutek zmian wprowadzonych z dniem 26.08.2011 r. wobec wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 29.07.2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 165 poz. 984), począwszy od dnia 26.08.2011 r. kredytobiorcy spłacający kredyty denominowane lub indeksowane kursem waluty innej niż polska, nabyli uprawnienie do spłaty kredytów bezpośrednio w tej walucie, zaś banki mają obowiązek przyjmować wpłaty na poczet należności z tytułu rat kredytu denominowanego lub indeksowanego kursem waluty obcej, dokonywane bezpośrednio w walucie, w której kredyt jest denominowany/indeksowany, zaś realizując dyspozycję art. 69 ust. 3 i art. 75b ustawy Prawo bankowe, mBank (poprzednio działający pod firmą BRE Bank S.A.) umożliwia zawarcie stosownych aneksów do umów kredytowych w toku, w których uregulowane zostaje m.in. prowadzenie rachunku walutowego na rzecz klienta.

Na skutek zmian stanu prawnego, kredytobiorca jest uprawniony do dokonywania spłaty kredytu bezpośrednio w walucie waloryzacji kredytu, tj. niezależnie od tabel kursowych banku.

Od dnia [...].2011 dokonuje Pani spłaty kredytu bezpośrednio w CHF z pominięciem kursów banku. Jednocześnie, dla zawartej umowy, sprzed dokonania jej zmiany sposób ustalania kursów walut i chwila, na którą są one ustalane w oparciu o czynniki wymienione w umowie, nie nosi znamion dowolności, jak i nie jest możliwe dowolne ich kształtowanie przez Bank. W zawartej przez strony umowie została sprecyzowana konkretna tabela kursowa, mająca zastosowanie do spłaty raty, tj. sprecyzowany został moment, dla którego ustalane są kursy walut.Ponadto, we wzorcu umownym (w rozumieniu art. 384 k.c.) są określone również czynniki wpływające na zmiany kursu waluty, tj. powodujące zmiany kursów walut ujmowanych w tabelach kursowych banku.

Zgodnie z Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. stanowiącym integralną część zawartej z Kredytobiorcami Umowy kredytowej (rozdział II, par. 3 ust. 6 Regulaminu): § 3 (….) 6. Kursy kupna / sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników: bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, podaży i popytu na waluty na rynku krajowym różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, płynności rynku walutowego, stanu bilansu płatniczego i handlowego.

Oprocentowanie Pani kredytu hipotecznego aktualnie ustalone jest jako suma stawki bazowej LIBOR 3M CHF oraz stałej w okresie kredytowania marży Banku w wysokości [...]%. Pragnę dodać, że zmiana oprocentowania przy Pani kredycie miała miejsce w dniu [...]. Powyższe jest zgodne z Aneksem do Umowy nr [...] o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan”, waloryzowany kursem CHF, który podpisała Pani dnia [...]. Warunki zmiany oprocentowania sprzed dokonania jej zmiany zostały określone w § 10 ust. 2 umowy kredytowej. Z zapisów ww. dokumentów jednoznacznie wynika, że wysokość oprocentowania, jak i każdorazowa zmiana tej wysokości nie były uzależnione wyłącznie od zmiany stopy referencyjnej (LIBOR 3M CHF), ale uwzględniały również wysokość i zmiany parametrów finansowych rynków kapitałowych i pieniężnych wymienione w treści powyższych postanowień umowy. mBank ze swojej strony dokonuje cyklicznej analizy parametrów wskazanych w umowie kredytowej.

Mam nadzieję, ze nasze wyjaśnienie jest wystarczające. Może Pani odwołać się od tej decyzji w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W załączniku, który jest częścią przesłanej odpowiedzi, znajdzie Pani szczegółowe informacje na ten temat.

W imieniu zespołu mBanku
[...]
konsultant

To teraz pytanie: gdzie w odpowiedzi Bank wskazał, o co go grzecznie poproszono, wg jakiego kursu wypłaca kredyt? :)

Konsultant mBanku włożył tyle energii (i zapewne czasu) w odpowiedź zupełnie nie na temat reklamacji.

 

Ale to, co zrobił mBank, to naprawdę jeszcze nic. Mistrzostwo świata w uciekaniu od odpowiedzi osiągnął niejaki Bank Millenium.

Reklamacja kredytu indeksowanego. Fragment:

Jest faktem niezaprzeczalnym, iż Bank udzielił mi kredytu na łączną kwotę [...]tys. zł, co wynika z zapisu §2 ust. 1 Umowy, a czego potwierdzeniem jest suma wszystkich wypłaconych transz kredytu. 

Do wypłaty wszystkich transz kredytu Bank zastosował ustalany na nieznanych Kredytobiorcy zasadach kurs kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku, zgodnie z §2 ust. 2 Umowy zdanie pierwsze: “Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millenium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy”.

Powyższe zdanie stanowi klauzulę zabronioną wpisaną do Rejestru UOKiK pod numerem 3178 (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sygn. XVII AmC 426/09, gdzie pozwanym był Bank Millenium, data wpisu: 2012-05-15).

Fakt wpisania w/w klauzuli do Rejestru UOKiK poświadcza, iż taki mechanizm indeksowania kwoty kredytu do waluty obcej narusza rażąco interesy konsumentów oraz jest sprzeczny z dobrymi obyczajami, więc jako taki nie jest dla konsumenta wiążący.


Powyższe to jedynie mały wycinek z reklamacji, która stanowiła łącznie aż siedem stron A4. Reklamacja szczegółowo odnosiła się do poszczególnych paragrafów w umowie i wskazywała, na czym polegają wady prawne tych paragrafów.

A co w odpowiedzi na 7 stron A4 pisze Bank Millenium?

Jeśli zapisy umowy budzą Pani wątpliwości, to prosimy o wskazanie konkretnych zapisów, a wówczas odniesiemy się do Pani uwag.

Prawda, że mistrzostwo świata? :)

Obie opisane tu reklamacje są właśnie załączane do wniosków do Rzecznika Finansowego i dalej już Rzecznik będzie prosił oba banki o wyjaśnienia.

 

 

 
Script logo