Dlaczego SSN Bączyk nie gwałci niezawisłości sędziów, a petycja o udostępnienie sędziom wiedzy gwałci ich niezawisłość?

 

[18 lutego 2018]

Sąd Okręgowy w Warszawie ma bardzo oryginalne podejście do zagadnienia sędziowskiej niezawisłości. 

Jeśli sędzia Sądu Najwyższego Bączyk opowiada sędziom Sądu Okręgowego w Warszawie na tajemniczym szkoleniu z 13 grudnia 2017, jak sędziowie powinni orzekać w sporach banków z konsumentami, to sędzia Bączyk nie gwałci w ten sposób niezawisłości tych sędziów, nawet mając na uwadze fakt, że ten sam sędzia Bączyk będzie w przyszłości oceniał wyroki wydane przez sędziów, których szkolił w dniu 13 grudnia 2017.

No bo gdyby w ocenie Pani Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Bączyk gwałcił niezawisłość jej sędziów mówiąc im na szkoleniu w dniu 13 grudnia 2017, jak powinni orzekać w sporach banków z konsumentami, to przecież Pani Prezes nigdy by do takiego szkolenia nie dopuściła. 

Jednocześnie, gdy kilkadziesiąt osób składa na ręce Pani Prezes SO w Warszawie petycje, żeby kilku sędziom przekazała dokumenty zawierające wiedzę konieczną do orzekania w sporach banków z konsumentami, to okazuje się, że takie pomaganie sędziom w zdobywaniu wiedzy to już jest zamach na sędziowską niezawisłość.

Jeszcze raz:

Sędzia Bączyk, który na swoim autorskim szkoleniu przekazuje sędziom na szkoleniu takie materiały:

nie dokonuje zamachu na niezawisłość sędziów, ale obywatele składający do Prezesa Sądu petycję, żeby Prezes Sądu przekazał sędziom takie oto materiały:

chcą w ten sposób zgwałcić niezawisłość sędziów.

Takie jest obecnie stanowisko Sądu Okręgowego w Warszawie.

W związku z tym spróbujemy teraz się dowiedzieć od Pani Prezes, dlaczego Sędzia Bączyk opowiadający sędziom o swoich wyrokach i przekazujący im treści swoich własnych orzeczeń nie zamachuje się na niezawisłość sędziów, ale obywatel, który prosi, aby zapoznać sędziów ze sprostowaniem pewnej dyrektywy unijnej lub z treścią uzasadnienia do pewnego wyroku, chce w ten sposób wpływać na niezawisłość sędziów.

Zrobimy to oczywiście za pomocą wniosku o informację publiczną:

***

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie
email: sekretariatprezesa@warszawa.so.gov.pl  

 

do wiadomości otrzymują:

Prezydent RP
listy@prezydent.pl

Jarosław Kaczyński
biuro.prezydialne@pis.org.pl

Minister Sprawiedliwości
email: bm@ms.gov.pl

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
sekretariat@kssip.gov.pl

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z 2017 r. poz. 933.).

W związku z traktowaniem przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie petycji od obywateli o dostarczenie sędziom materiałów uzupełniających ich wiedzę, jako zamach na niezawisłość sędziów, przy jednoczesnym zezwalaniu na przeprowadzanie (za wynagrodzeniem w wys. 440zł za każdą godzinę lekcyjną!) szkoleń sędziów przez SSN Bączyka (szkolenie w dniu 13 grudnia 2017), niniejszym, w trybie wniosku o udzielenie mi informacji publicznej wnoszę o udostępnienie mi następującej informacji publicznej:

  • kopie dokumentów wskazujących podstawę prawną, w oparciu o którą sędzia Bączyk przeprowadził w dniu 13 grudnia 2017 roku tajne szkolenie dla sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie,
  • kopie dokumentów wskazujących, kto był inicjatorem tajnego szkolenia dla sędziów z dnia 13 grudnia 2017 roku, względnie: potwierdzenie, że inicjatorem szkolenia w dniu 13 grudnia 2017 była Wiceprezes SO w Warszawie SSO Maria Dudziuk (pismo sygn. Wiz 440-898/17/C z dnia 7 sierpnia 2017 roku).
  • kopie dokumentów wskazujących podstawę prawną, w oparciu o którą została ustalona imienna lista uczestników szkolenia z dnia 13 grudnia 2017 roku prowadzonego przez SN Bączyka,
  • kopia dokumentu, który wskazuje, kto był osobą zatwierdzającą imienną listę uczestników szkolenia z dnia 13 grudnia 2017r,
  • kopie dokumentów (analizy, ekspertyzy i inne) uzasadniających twierdzenie, że szkolenie sędziów przez sędziego Sądu Najwyższego (który w przyszłości będzie poddawał ocenie wyroki wydawane przez szkolonych przez siebie sędziów i który znany jest z linii orzeczniczej jednoznacznie przychylnej bankom w sporach z konsumentami, na czele z "redukcją utrzymującą skuteczność"), polegające na tłumaczeniu sędziom, w jaki sposób powinni oni interpretować określone przepisy prawa oraz określone orzeczenia Sądu Najwyższego, nie posiada znamion wpływania na sędziowską niezawisłość uczestników szkolenia,
  • kopie dokumentów (analizy, ekspertyzy i inne) uzasadniających twierdzenie, że składana w formie petycji przez obywateli prośba o dostarczenie sędziom wiedzy jest próbą pogwałcenia sędziowskiej niezawisłości,
  • kopie dokumentów uzasadniających tezę, że pomoc sędziom w zdobyciu materiałów źródłowych zawierających przydatną w orzekaniu wiedzę nosi znamiona naruszania sędziowskiej niezawisłości,
  • kopie dokumentów uzasadniających twierdzenie, że osoby składające petycje o dostarczenie sędziom materiałów zawierających wiedzę być może kluczową dla orzekania w sporach między bankami, a konsumentami, to osoby "zainteresowane określoną linią orzeczniczą w danej kategorii spraw",
  • kopie dokumentów uzasadniających tezę, że SSN Bączyk nie jest osobą "zainteresowaną określoną linią orzeczniczą w danej kategorii spraw", a więc jest uprawniony do opowiadania sędziom w ramach prowadzonego przez siebie szkolenia, jak powinni orzekać.

Jednocześnie wnoszę o wskazanie właściwego (czyli nienaruszającego sędziowskiej niezawisłości) sposobu udostępniania sędziom materiałów być może pomocnych w orzekaniu, takich jak treści aktów prawnych, publikacji urzędów lub prawomocnych wyroków niezawisłych sądów.

Forma udostępnienia powyżej wyszczególnionej informacji publicznej: na adres ........................

 

Z poważaniem,

......................................................

 
Script logo