Bank BPH [także] wyłożył się na całkowitym koszcie kredytu.

 

[20 września 2016]

Konwulsji banksterskich "wydziałów do odpowiadania na reklamacje" ciąg dalszy.

Tym razem w wykonaniu banku BPH, który się już właściwie sam "zaorał" tym, co zdążył wyprodukować poniżej, a to dopiero początek, bo czekamy teraz z niecierpliwością na ich kreatywne pomysły w odpowiedzi na kolejną reklamację. :)

Oto historia - póki co nadal jeszcze jak widać nie zakończona - zapoczątkowana reklamacją całkowitego kosztu kredytu - po której wobec mętnych niby-wyjaśnień banku nastąpiło złożenie przez klientkę zgodnie z art. 84 kodeksu cywilnego oświadczenia woli o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.

Treść oświadczenia złożonego w lipcu 2016 była następująca:

Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu

Dotyczy umowy o kredyt hipoteczny nr [...]

Ja, niżej podpisana [...], oświadczam, iż na podstawie art. 84 kodeksu cywilnego uchylam się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego dnia [...] w którym zobowiązałam się wobec GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH, zwany dalej “Bankiem”) do spłaty w trzystu sześćdziesięciu ratach kredytu w łącznej kwocie 120510,00zł udzielonego mi przez Bank na podstawie umowy nr [...] sporządzonej w dniu 26 października 2006 roku.

Oświadczam, że w chwili podpisywania w/w umowy działałam w mylnym przekonaniu, że całkowity koszt udzielanego mi przez Bank kredytu, przy parametrach kredytu znanych i dostępnych na dzień sporządzenia oraz na dzień zawarcia umowy (kursy walut z tabeli kursowej Banku z dnia 26 października 2006 roku. - kurs kupna waluty CHF równy 2,3755zł oraz kurs sprzedaży waluty CHF równy 2,5062zł, oprocentowanie kredytu wg umowy §3 ust. 1 równe 6,41% w stosunku rocznym) zgodnie z przedstawioną mi do podpisu w [...] umową §6 ust. 1 wynosił 130245,26zł, co mieściło się w przyjętym przeze mnie wówczas założeniu, że zawrę z Bankiem umowę o ten kredyt, o ile jego całkowity koszt wyliczony przez Bank na dzień zawarcia umowy nie przekroczy kwoty 135000zł. Przedstawiony przez Bank w umowie całkowity koszt kredytu równy 130245,26zł mieścił się w tych założeniach, tak więc dając wiarę przedstawionemu przez Bank wyliczeniu podjęłam wówczas decyzję o zawarciu tejże umowy.

Tymczasem w rzeczywistości Bank przedstawił w umowie (§6 ust. 1 Umowy)  całkowity koszt kredytu znacznie niższy, niż winien być przez Bank wykazany na dzień sporządzenia umowy.

Jedyne poprawne wyliczenie kwoty całkowitego kosztu kredyt na dzień sporządzenia umowy, bazujące na kursach walut z tabeli Banku z dnia sporządzenia umowy, przedstawia się następująco:

 • 1. Kwota udzielonego kredytu: 120510,00zł.
 • 2. Kwota zadłużenia w walucie CHF, zgodnie z zasadami wypłaty kredytu opisanymi w §1 ust.1 zdanie trzecie Umowy wyliczona wg kursu kupna waluty CHF z dnia sporządzenia umowy równego 2,3755zł wynosi 50730,37 CHF.
 • 3. Dla kredytu na kwotę 50730,37 CHF z roczną stopą oprocentowania równą 6,41%, udzielanego na 360 rat równych, wysokość raty wynosi  317,65 CHF.
 • 4. Przyjmując, iż obniżenie oprocentowania kredytu o 0,95pp zgodnie z zasadami przyjętymi w §2 ust. 2 następuje po pierwszym roku spłaty kredytu, poczynając od raty nr 13 oprocentowanie kredytu wynosi 5,46%, co daje wysokość raty równą 287,41 CHF (kapitał pozostały 50153,60 CHF rozłożony na 348 rat równych z oprocentowaniem 5,46% w stosunku rocznym).
 • 5. Zgodnie z §10 ust. 8 Umowy, spłata raty odbywa się wg kursu sprzedaży waluty CHF. Kurs sprzedaży waluty CHF z dnia sporządzenia umowy wynosił 2,5062zł, co oznacza wysokość raty 796,10zł dla pierwszych dwunastu rat kredytu oraz 720,31zł dla rat nr 13 do nr 360.
 • 6. 12 rat równych w wysokości 796,10zł oraz 348 rat równych w wysokości 720,31zł daje łącznie 260219,50zł.
 • 7. Koszt ubezpieczenia wymienionego w §13 ust. 1 Umowy dla kapitału początkowego 50730,37 CHF to w sumie wg moich wyliczeń 7688,17 CHF (348 składek poczynając od raty nr 13 liczonych na zasadach opisanych w §13 ust. 4 Umowy) a więc wg kursu sprzedaży z dnia sporządzenia umowy stanowi to równowartość 19268,09zł kosztu ubezpieczenia.
 • 8. Koszt ubezpieczenia wymienionego w §13 ust. 10 Umowy to w sumie wg moich wyliczeń 6193,13 CHF (336 składek, poczynając od raty nr 25, liczonych na zasadach opisanych w §13 ust. 10 ppkt. c)  Umowy) a więc wg kursu sprzedaży z dnia sporządzenia umowy stanowi to równowartość 15521,23zł kosztu ubezpieczenia.
 • 9. Łączna kwota wpłaconych rat (pkt. 6) oraz zapłaconych składek ubezpieczeń (pkt. 7 + pkt 8) daje w sumie kwotę środków wpłaconych do Banku w ramach spłaty kredytu równą 295008,82zł.
 • 10. Po odjęciu od kwoty z pkt. 9 wysokości oddanej mi do dyspozycji kwoty kredytu równej 117000,00zł całkowity koszt kredytu wynosi 178008,82zł.

Gdyby więc Bank do umowy sporządzonej w dniu [...] wpisał poprawnie wyliczony całkowity koszt kredytu w kwocie 178008,82zł, to przedmiotowej umowy kredytu - co niniejszym oświadczam - nie zawarłabym, jako że oferta Banku w rzeczywistości nie spełniała przyjętego przeze mnie kryterium, że całkowity koszt kredytu (wg parametrów znanych w dniu sporządzenia umowy) nie może przekroczyć kwoty 135tys. zł.

Jednocześnie nie sposób nie zauważyć, iż nawet gdyby w powyższym wyliczeniu nie uwzględnić kosztu ubezpieczenia w kwotach 19268,09zł+15521,23zł to nadal poprawnie i rzetelnie (uczciwie) wyliczony całkowity koszt kredytu wynikający z przyjętego przez Bank w umowie mechanizmu waloryzacji kursem kupna i spłaty wg kursu sprzedaży z tabeli kursowej Banku wyniósłby 143219zł, co nadal jest liczbą aż o niemal 10% wyższą od rzekomego całkowitego kosztu kredytu, który Bank podał do mojej wiadomości w §6 ust. 1 Umowy.

Zostałam więc wprowadzona przez Bank w błąd, bowiem zapewniono mnie, że całkowity koszt kredytu na dzień sporządzenia umowy był rzekomo o wiele mniejszy, niż był w rzeczywistości, dla wszystkich znanych w dniu sporządzenia umowy parametrów kredytu niezbędnych do wyliczenia jego całkowitego kosztu.

Mając na uwadze fakt, iż działałam pod wpływem błędu co do treści czynności prawnej, a błąd ten został wywołany przez stronę, której składałam stosowne oświadczenie, uchylam się od skutków prawnych mojego oświadczenia.

Termin z art. 88 § 2 k.c. został dochowany, ponieważ fakt wprowadzenia mnie przez Bank w błąd w sprawie całkowitego kosztu kredytu wykryłam po wykonaniu przedstawionych powyżej obliczeń, których przeprowadzenie zleciłam w dniu 18 marca 2016 roku, w wyniku zapoznania się (w tym samym dniu 18 marca 2016 roku) z treścią strony internetowej https://pomocfrankowiczom.pl/?p=423 .

Nadmieniam również, iż Bank, wezwany przeze mnie do przedstawienia kalkulacji całkowitego kosztu kredytu (CKK) wpisanego do mojej umowy, nie potrafił (bądź nie chciał) przedstawić w/w wyliczenia co oznacza, iż obecnie nikt w Banku nie posiada wiedzy na temat sposobu wyliczenia CKK dla mojej umowy (co byłoby niepokojące i świadczyłoby w mojej ocenie o totalnym bałaganie panującym w Banku)  lub takową wiedzę posiada, ale nie chce jej ujawnić (zła wola?), jako że wówczas oczywistym byłoby, które elementy kosztowe kredytu Bank pominął w wyliczeniu CKK, przez co zwiększono w ten sposób prawdopodobieństwo, iż podany mi w umowie CKK - być może odebrany przeze mnie jako atrakcyjnie niski - dodatkowo zachęci mnie do zawarcia umowy z Bankiem.

W związku z powyższym niniejszym wzywam Bank do zsumowania kwoty wszystkich dotychczas wpłaconych przeze mnie w ramach spłaty w/w kredytu środków i przedstawienia mi w formie tabelarycznej zestawienia wszystkich dokonanych dotychczas przeze mnie wpłat na konto służące do spłaty kredytu, co pozwoli nam wspólnie ustalić należność pozostałą do zwrotu w ramach rozliczenia świadczeń wzajemnych, jako że Bank udostępnił mi kwotę 117tys. zł którą muszę Bankowi zwrócić, a jednocześnie Bank musi mi zwrócić wszystko, co do tej pory do Banku wpłaciłam w ramach spłaty kredytu, jako że nasza umowa po złożeniu przeze mnie niniejszego oświadczenia nigdy nie została - w myśl kodeksu cywilnego - zawarta.

Liczę na przedstawienie mi przez Bank dogodnej oferty kredytowej, która w dogodnych ratach umożliwi mi spłatę pozostałej części należności w ramach rozliczenia świadczeń wzajemnych po złożeniu przeze mnie niniejszego oświadczenia woli o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem wprowadzenia mnie w błąd.

Z poważaniem,
[...]

 

Po kilkudziesięciu dniach intensywnej pracy Bank BPH udzielił odpowiedzi jak niżej:

 

Powyższe bankowe "baśnie z mchu i paproci" można by tu było teraz długo i obficie komentować, pastwiąc się nad zauważalną bezradnością banku wobec zaistniałej sytuacji, natomiast chyba najlepszym możliwym komentarzem będzie po prostu treść kolejnej reklamacji, którą w związku z powyższym złoży teraz wprowadzona przez bank w błąd klientka:

Reklamacja odpowiedzi Banku z dnia 13-09-2016.

Odnosząc się do zadziwiająco niejasnych wyjaśnień zawartych przez Bank w piśmie z dnia 13-9-2016r. niniejszym wnoszę o:

 • 1. Zacytowanie przez Bank pełnej treści  §6 ust. 2 MOJEJ Umowy nr [...] (zwanej dalej “Umową”).
 • 2. Wyjaśnienie, w jaki sposób z treści w/w §6 ust. 2 MOJEJ Umowy wynika, jakoby Bank, wyliczając CKK w dniu sporządzenia Umowy “nie uwzględnił spreadu walutowego”.
 • 3. Wyjaśnienie, czy w dniu sporządzenia Umowy znane były kursy kupna i sprzedaży waluty CHF z Tabeli kursowej Banku, a jeśli były znane, to wnoszę o przekazanie informacji, ile wynosił kurs kupna a ile kurs sprzedaży waluty CHF wg Tabeli Banku z dnia sporządzenia Umowy, w chwili wyliczania CKK na potrzeby sporządzanej Umowy.
 • 4. Wyjaśnienie, dlaczego wyliczając CKK Bank uznał za właściwe przyjąć, że oprocentowanie kredytu znane w dniu sporządzenia Umowy nie ulega zmianie przez cały okres trwania Umowy.
 • 5. Wyjaśnienie, dlaczego wyliczając CKK Bank - jak rozumiem - uznał, że nie należy przyjmować, że kursy walut z Tabeli kursowej Banku znane na dzień sporządzenia Umowy nie ulegną zmianie, skoro równocześnie przyjęto, że oprocentowanie takiej zmianie nie ulegnie, co pozwoliło Bankowi wyliczyć koszt odsetek przez cały okres spłaty kredytu przy oprocentowaniu z dnia sporządzenia Umowy.
 • 6. Wyjaśnienie (potwierdzenie), czy zgodnie z zawartą Umową wypłata kredytu następuje wg kursu kupna z dnia wypłaty oraz czy zgodnie z zawartą Umową spłata kredytu następuje zgodnie z kursem sprzedaży z dnia spłaty wg Tabeli Banku.
 • 7. Wyjaśnienie, czy w chwili dokonywania kalkulacji CKK w dniu sporządzenia Umowy możliwe technicznie i matematycznie było wyliczenie kwoty kredytu w CHF oraz wysokości raty w CHF i w PLN wg zasad wypłaty i spłaty opisanych w Umowie, przy założeniu, że znane w chwili sporządzenia Umowy kursy waluty CHF wg Tabeli Banku pozostaną niezmienne do końca spłaty kredytu.
 • 8. Wyjaśnienie, jakie założenie przyjęto do wyliczenia kosztu odsetek w wysokości 125436,60zł - czy są to odsetki za cały okres spłaty kredytu przewidziany w Umowie? Jeśli tak, to w jaki sposób je wyliczono biorąc pod uwagę, że oprocentowanie Umowy jest z definicji zmienne?
 • 9. Dokładne zacytowanie przez Bank zdania z treści Umowy bądź innego dokumentu stanowiącego załącznik do Umowy, z którym Bank zapoznał mnie w dniu zawarcia Umowy, z którego rzekomo wynika, że licząc CKK Bank “nie uwzględnił spreadu walutowego”.
 • 10. Przesłanie mi potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii mojej Umowy, którą dysponuje Bank i którą posługiwano się udzielając mi odpowiedzi z dnia 13-09-2016r.


Niniejszym, pod rygorem uznania, że Bank odmawia udzielenia mi odpowiedzi na niniejszą reklamację, żądam udzielenia przez Bank odpowiedzi na wszystkie powyższe 10 punktów - także w dziesięciu punktach, w kolejności przyjętej przeze mnie powyżej.

Odnośnie żądania wymienionego w pkt. 10, zachodzi podejrzenie, że udzielając mi odpowiedzi na reklamację posługiwano się jakimś zupełnie innym egzemplarzem umowy, niż ten, który ja posiadam, jako że w moim egzemplarzu Umowy §6 ust. 2 brzmi następująco: “W przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa Kredytobiorca ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia. W razie odstąpienia Umowa jest uważana za niezawartą a to, co strony świadczyły uległo zwrotowi w stanie niezmienionym”.

No chyba że ja po prostu nie rozumiem języka polskiego pisanego i w jedynej znanej mi, powyższej treści §6 ust. 2 Umowy nie dostrzegam tego, co dostrzegła Pani Katarzyna Banasiewicz odnośnie nieuwzględniania spreadu walutowego przy liczeniu przez Bank CKK w dniu sporządzenia Umowy.

Zwracam również uwagę na fakt, że odpowiedź na reklamację wprowadzająca w błąd może zostać uznana za nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym lub oszustwo w rozumieniu Kodeksu karnego.

Przypominam, że prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak również uwzględniać:

a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)

b) zasadę Lex specialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,

c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,

d) założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 2011r. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)

W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny  z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.

Z poważaniem,
[...]


W razie gdyby ktoś nie wierzył na słowo, jak brzmi §6 ust. 2 w egzemplarzu umowy posiadanym przez klientkę banku obecnie BPH, a niegdyś GE Money Banku (było kiedyś takie coś), to ten fragment umowy jest zamieszczony poniżej. On właśnie rzekomo wg banku BPH bardzo jednoznacznie informuje, że licząc CKK w umowie bank nie uwzględniał "spreadów". Paragraf 6 ustęp 2. No naprawdę... :)

 

 

 
Script logo