24 pytania do Prezesa UOKiK

 

[16 czerwca 2017]

Czasem, aby kogoś zrozumieć, dobrze jest go po prostu zapytać, czemu zachowuje się w sposób dla nas kompletnie niezrozumiały.

Zapytajmy więc Prezesa UOKiK, czemu pozwala bankom naruszać zbiorowe interesy około miliona konsumentów.

Zapytać przecież grzecznie zawsze można, a kto pyta, ponoć nie błądzi. :)

***

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pan Marek Niechciał
email: sp@uokik.gov.pl

Do wiadomości otrzymują: Najwyższa Izba Kontroli oraz Wiceprezes UOKiK Dorota Karczewska
email do wiadomości: nik@nik.gov.pl, dorota.karczewska@uokik.gov.pl

Szanowny Panie Prezesie. 

W związku z niezrozumiałą dla mnie bezradnością Prezesa UOKiK wobec faktu naruszania przez banki zbiorowych interesów konsumentów, niniejszym wnoszę o udzielenie mi przez Pana Prezesa odpowiedzi na poniższe pytania. 

 1. Który przepis prawa zabrania Prezesowi UOKiK ingerencji (za pomocą decyzji administracyjnej) w treść umów zawartych wg identycznego wzorca między przedsiębiorcą, a konsumentami, jeśli treść wykonywanej umowy jest sprzeczna z prawem lub jeśli treść wykonywanej umowy jest sprzeczna z dobrymi obyczajami?
 2. Który przepis prawa zabrania Prezesowi UOKiK ingerencji (za pomocą decyzji administracyjnej) w treść umów zawartych wg identycznego wzorca między przedsiębiorcą, a konsumentami, jeśli przedsiębiorca WYKONUJE te umowy sprzecznie z prawem oraz sprzecznie z dobrymi obyczajami?
 3. Czy Prezes UOKiK ma ustawowy obowiązek chronić zbiorowe interesy konsumentów, jeśli przedsiębiorca godzi w nie WYKONUJĄC zawarte z konsumentami umowy w sposób sprzeczny z prawem i/lub  sprzeczny z dobrymi obyczajami?
 4. Dlaczego po sporządzeniu “istotnego poglądu w sprawie” umowy o kredyt odnoszony do waluty obcej Prezes UOKiK nie przeprowadza wobec banku, którego istotny pogląd dotyczy, postępowania celem ustalenia, ile umów o kredyt bank ten zawarł z konsumentami według wzorca, który posłużył do zawarcia umowy, do której odnosił się wydany przez Prezesa UOKiK “istotny pogląd w sprawie”?
 5. Czy Prezes UOKiK jest świadomy faktu, że banki zawierały umowy o kredyty odnoszone do walut obcych według gotowych wzorców, skutkiem czego jeden bank zawierał z wieloma tysiącami konsumentów umowy identyczne co do treści wzorca, a różniące się jedynie nazwiskami kredytobiorców, kwotą udzielonego kredytu, ilością rat, marżą banku i nazwą oddziału, który w imieniu banku zawierał z konsumentem umowę o kredyt?
 6. Ile “istotnych poglądów w sprawie” Prezes UOKiK wydał dla umów o kredyty indeksowane zawartych przez Polbank na podstawie Regulaminu 2007HL0102?
 7. Ile “istotnych poglądów w sprawie” Prezes UOKiK wydał dla umów o kredyty indeksowane zawartych przez Bank Millenium według wzorca zawierającego klauzulę 3178?
 8. Czy prawdą jest, że dla stwierdzenia stosowania przez przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów konieczne jest wykazanie kumulatywnego spełnienia trzech przesłanek:
  • kwestionowane działanie jest działaniem przedsiębiorcy,
  • działanie to jest bezprawne i/lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,
  • działanie przedsiębiorcy godzi w zbiorowy interes konsumentów.
 9. Czy jedynym działaniem bezprawnym i/lub sprzecznym z dobrymi obyczajami, które może zostać stwierdzone przez Prezesa UOKiK w celu uznania, że zachodzi stosowanie przez przedsiębiorcę praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, jest opisane w art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów “stosowanie we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny”?
 10. Czy jeśli bank wykonuje umowy o kredyty odnoszone do waluty obcej z wykorzystaniem postanowienia sprzecznego z dobrymi obyczajami (np. klauzula 3178 lub klauzula werbalnie analogiczna, a jurydycznie tożsama z klauzulą 3178 zawarta we wzorcu umowy stosowanym przez bank inny, niż Bank Millenium), to bank działa wobec konsumentów sprzecznie z dobrymi obyczajami, czy zgodnie z dobrymi obyczajami?
 11. Czy jeśli bank wykonuje umowy o kredyty odnoszone do waluty obcej w taki sposób, że kredytobiorca, spłacając kredyt ponosi koszt kredytu związany wyłącznie z faktem istnienia spreadu w tabeli kursowej banku (nie mylić z kosztem związanym ze zmianą wartości waluty waloryzacji w czasie trwania umowy kredytowej), to bank wykonuje te umowy zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe czy sprzecznie z tym artykułem?
 12. Czy wykonywanie wielu tysięcy umów kredytowych przez Bank Millenium z wykorzystaniem klauzuli 3178 godzi w zbiorowe interesy konsumentów, czy nie godzi?
 13. Czy wykonywanie przez Raiffeisen Polbank wielu tysięcy umów kredytowych zawartych na podstawie Regulaminu 2007HL0102 (np. istotny pogląd w sprawie RŁO-644-504(5)/16/AM​z dnia 10 stycznia 2017r.) godzi w zbiorowe interesy konsumentów, czy nie godzi?
 14. Czy wykonywanie przez Bank BPH wielu tysięcy umów kredytowych zawartych na podstawie wzorca umowy, według którego została zawarta umowa poddana analizie przez Prezesa UOKiK w istotnym poglądzie sygn. RGD-644-501/16/17 MW z dnia 2 stycznia 2017r., godzi w zbiorowe interesy konsumentów, czy nie godzi?
 15. Ile “istotnych poglądów” dotyczących umów kredytowych zawartych przez bank według tego samego wzorca musi wydać Prezes UOKiK, aby powziąć podejrzenie, że bank godzi w zbiorowy interes konsumentów wykonując wobec nich, sprzecznie z dobrymi obyczajami, wiele tysięcy umów kredytowych zawierających postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami - wskazane przez Prezesa UOKiK w treści “istotnych poglądów”?
 16. Czy bankowi działającemu w Polsce wolno wykonywać umowy kredytowe z tysiącami konsumentów sprzecznie z dobrymi obyczajami? Jeśli wolno, to w jakim celu istnieje art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?
 17. Czy z treści art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wynika, że jedynym zachowaniem przedsiębiorcy, które godzi w zbiorowy interes konsumentów poprzez działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami, jest ZAWIERANIE z konsumentami umów w oparciu o wzorzec zawierający postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami?
 18. Czy katalog naruszeń zbiorowych interesów konsumentów zawarty w art. 24 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest katalogiem zamkniętym, czy otwartym?
 19. Czy z treści ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wynika, że jedynym przypadkiem, w którym Prezes UOKiK podejmuje działania wobec przedsiębiorcy naruszającego zbiorowe interesy konsumentów, jest opisane w art. 23a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów stosowanie przez przedsiębiorcę we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 3851 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny? Jeśli tak, to z którego zapisu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów wynika takie ograniczenie dla działań, które Prezes UOKiK może podjąć wobec przedsiębiorcy, którzy narusza zbiorowe interesy konsumentów?
 20. Czy Prezes UOKiK dysponuje uprawnieniami do ustalenia, ile umów kredytowych dany bank zawarł i obecnie wykonuje z konsumentami według wzorca wskazanego bankowi przez Prezesa UOKiK w ramach prowadzonego wobec banku postępowania o naruszanie przez bank zbiorowych interesów konsumentów poprzez wykonywanie umów o kredyt z naruszeniem prawa oraz z naruszeniem dobrych obyczajów?
 21. Który przepis ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub innego obowiązującego aktu prawnego uniemożliwia Prezesowi UOKiK wydanie wobec Banku Millenium decyzji administracyjnej nakazującej temu bankowi poinformowanie wszystkich klientów, z którymi ten bank zawarł umowy o kredyt według wzorca zawierającego klauzule 3178 oraz 3179, którego dotyczyło postępowanie SOKiK sygn. akt. XVII AmC 426/09, że w treści umowy kredytowej łączącej bank z kredytobiorcą znajdują się wskazane przez bank na mocy decyzji administracyjnej Prezesa UOKiK postanowienia sprzeczne z dobrymi obyczajami, które mogą przez sąd zostać uznane za abuzywne, czyli dla konsumenta niewiążące?
 22. Który przepis ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub innego obowiązującego aktu prawnego uniemożliwia Prezesowi UOKiK wydanie wobec Banku Millenium decyzji administracyjnej nakazującej temu bankowi poinformowanie wszystkich klientów, z którymi ten bank zawarł umowy o kredyt indeksowany według wzorca, który posłużył do zawarcia umowy będącej przedmiotem analizy w “istotnym poglądzie” sygn. RLU-644-2/17/BP z dnia 2 marca 2017r., że w treści umowy kredytowej łączącej bank z kredytobiorcą, w §2 ust. 2, oraz w §7 ust. 1 umowy, znajdują się postanowienia, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i które mogą przez sąd zostać uznane za abuzywne, czyli dla konsumenta niewiążące?
 23. Który przepis ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub innego obowiązującego aktu prawnego uniemożliwia Prezesowi UOKiK wydanie wobec banku Raiffeisen Polbank decyzji administracyjnej nakazującej temu bankowi poinformowanie wszystkich klientów, z którymi ten bank zawarł umowy o kredyt według wzorca opartego o Regulamin 2007HL0102, że w treści umowy zawartej między bankiem a kredytobiorcą znajdują się postanowienia Regulaminu §7 ust. 4 oraz §2 ust. 2, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i które mogą przez sąd zostać uznane za abuzywne, czyli dla konsumenta niewiążące?
 24. Który przepis ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub innego obowiązującego aktu prawnego uniemożliwia Prezesowi UOKiK wydanie wobec Banku BPH decyzji administracyjnej nakazującej temu bankowi poinformowanie wszystkich klientów, z którymi ten bank zawarł umowy o kredyt indeksowany według wzorca, który posłużył do zawarcia umowy będącej przedmiotem analizy w “istotnym poglądzie” sygn. RGD-644-501/16/17 MW z dnia 2 stycznia 2017r., że w treści umowy zawartej między bankiem a kredytobiorcą, w §1 ust. 1, §7 ust. 2, §10 ust. 8 oraz w §17 umowy znajdują się postanowienia, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami i które mogą przez sąd zostać uznane za abuzywne, czyli dla konsumenta niewiążące? 

Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi w 24 punktach zgodnie z kolejnością powyżej zadanych pytań. 

Rzetelne udzielenie przez Pana Prezesa odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania pozwoli mi, w co wierzę, zrozumieć, z czego wynika ta obserwowana przeze mnie niesłychana bierność kierowanego przez Pana urzędu w obliczu sytuacji, gdy banki naruszają zbiorowe interesy około miliona konsumentów. 

Z poważaniem,
…………………………..

***

[14 lipca 2017]

Ta historia ma swój ciąg dalszy tutaj: http://www.odfrankujkredyt.info/?uokik-ignoruje-liste-24-pytan-do-prezesa-niechciala 

 
Script logo