Zgłoś bank do UOKiK

 

 

"Bezskuteczność klauzul niedozwolonych następuje z mocy prawa i ex tunc. Powoduje to brak związania konsumenta postanowieniem abuzywnym zawartym we wzorcu umownym lub konkretnej umowy z mocą wsteczną i do wywołania tego skutku nie musi zapaść orzeczenie sądu, a jedynie muszą zostać spełnione przesłanki art 385(1) k.c."

Istotny pogląd Rzecznika Finansowego z dn. 6.09.2016 dla SO w Łodzi I wydz. cywilny, w sprawie o sygn. akt I Nc 168/16, str. 82 ostatni akapit. 


Na tej stronie będziemy zamieszczać wzory zgłoszeń do Prezesa UOKiK dotyczące podejrzenia stosowania przez banki praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Jeśli bank rozlicza kredyt bezprawnie stosując niewiążące klauzule abuzywne (czyli niewiążące), to w myśl aktualnie obowiązującej ustawy o UOKiK jest to praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Zawiadomienie odnośnie swojej umowy można zgłosić za pośrednictwem maila uokik@uokik.gov.pl lub przez ePUAP z profilem zaufanym lub tradycyjną pocztą (list polecony lub jeszcze lepiej polecony z potwierdzeniem odbioru) na adres UOKiK:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Można także skorzystać z FORMULARZA zamieszczonego na stronie internetowej UOKiK.

Pamiętajcie o dołączeniu załączników (kopia umowy, regulaminu, reklamacji, odpowiedzi banku itp.)

UWAGA
Im więcej takich zawiadomień dotyczących tego samego typu umowy,
tym bardziej oczywiste dla Prezesa UOKiK będzie,
że bank narusza ZBIOROWE interesy konsumentów.

Zgodnie z art. 104 Ustawy o UOKiK, postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów powinno być zakończone w terminie 4 miesięcy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia jego wszczęcia.

Poniżej na znajdziecie odnośniki do proponowanych wzorów zgłoszeń dla różnych typów umów różnych banków. Lista wzorów będzie sukcesywnie rozszerzana o kolejne banki i kolejne umowy.

Script logo