Zero haraczu - reklamacja dla kredytu indeksowanego

 

 

UWAGA! Jeśli celem złożenia reklamacji jest także przerwanie biegu przedawnienia Twoich roszczeń wobec banku za pomocą mediacji przed Rzecznikiem Finansowym, to koniecznie zapoznaj się z TYM DOKUMENTEM Rzecznika Finansowego (do pobrania także na dole strony).

***

Reklamacja podstawy prawnej udzielenia kredytu.

(lub Reklamacja wezwania do zapłaty “zaległości w spłacie kredytu”)

Dotyczy umowy nr ………………… z dnia ……………………….. (zwanej dalej “Umową”).

Jeśli reklamujemy wezwanie do zapłaty:

W związku z przesłaniem mi przez Bank wezwania do zapłaty z dnia…… na kwotę ….. CHF niniejszym informuję Bank, iż nie odnajduję podstaw do uznania, jakoby występowała jakakolwiek zaległość w spłacie mojego kredytu z tego powodu, że na rachunku mojego kredytu występuje nadpłata związana z tym, że Bank w mojej Umowie zastosował zapisy odnoszące się do kursów walut z tabeli kursowej Banku, które z opisanych poniżej przyczyn nie wiążą mnie Umową z Bankiem lub są z mocy prawa nieważne.

Na dzień zawarcia Umowy ustawa prawo bankowe w art. 69 ust. 1 nie przewidywała takiej konstrukcji umowy o kredyt, gdzie wysokość zadłużenia kredytobiorcy wobec Banku już w dniu uruchomienia kredytu wzrasta o dodatkowy koszt kredytu IKK (Indeksacyjny Koszt Kredytu) wyliczany wg wzoru:

IKK = (KUK/KK_CHF)*KS_CHF-KUK

gdzie:

IKK - Indeksacyjny Koszt Kredytu

KUK - kwota udostępnionego kapitału

KK_CHF - kurs kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia uruchomienia kredytu

KS_CHF - kurs sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia spłaty kredytu.

LUB alternatywnie…

Jeśli reklamujemy kredyt ZANIM otrzmaliśmy wezwanie do zapłaty:

Niniejszym kwestionuję podstawę prawną udzielenia mi przez Bank kredytu na podstawie Umowy z tego powodu, że na dzień zawarcia Umowy ustawa prawo bankowe w art. 69 ust. 1 nie przewidywała takiej konstrukcji umowy o kredyt, gdzie wysokość zadłużenia kredytobiorcy wobec Banku już w dniu uruchomienia kredytu wzrasta o dodatkowy koszt kredytu IKK (Indeksacyjny Koszt Kredytu) wyliczany wg wzoru:

IKK = (KUK/KK_CHF)*KS_CHF-KUK

gdzie:

IKK - Indeksacyjny Koszt Kredytu

KUK - kwota udostępnionego kapitału

KK_CHF - kurs kupna waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia uruchomienia kredytu

KS_CHF - kurs sprzedaży waluty CHF z tabeli kursowej Banku z dnia spłaty kredytu.

 

Dodatkowy koszt kredytu IKK, liczony dla dnia uruchomienia kredytu, nie mieści się w definicji art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, albowiem nie stanowi ani udostępnionego kapitału, ani prowizji od udzielenia kredytu, ani odsetek od udostępnionego kapitału, co oznacza, że zastosowany w mojej Umowie mechanizm indeksacji jest sprzeczny z ustawą prawo bankowe, co na mocy art. 58 §1 i §2 kodeksu cywilnego pozwala mi stwierdzić nieważność tych zapisów mojej Umowy, które odwołują się do kursów kupna i sprzedaży waluty indeksacji z tabeli kursowej Banku.

Wnoszę także o usunięcie z Umowy tych zapisów, które, odwołując się do kursów walut ustalanych przez Bank na nieznanych mi zasadach, rażąco naruszają moje interesy jako konsumenta oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami:

  1. Zapis  § … ust. … Umowy stanowiący, iż w dniu uruchomienia kwota kredytu jest przeliczana na walutę indeksacji za pomocą kursu kupna z tabeli kursowej Banku z dnia wypłaty,

  2. Zapis  § … ust. … Umowy stanowiący, iż raty kredytu spłacane są w złotych wg kursu sprzedaży waluty indeksacji z tabeli kursowej Banku z dnia płatności raty.

Powyżej przywołane zapisy umowne:

  1. nie stanowią głównego świadczenia stron umowy,

  2. nie były ze mną indywidualnie uzgadniane, ponieważ są częścią wzorca umownego stosowanego przez Bank do zawierania także z innymi klientami identycznych pod względem wzorca umownego umów o kredyty “indeksowane”

  3. rażąco naruszają moje interesy jako konsumenta z tego powodu, że Bank nie zapoznał mnie w dniu zawierania Umowy z zasadami, na których ustalane są kursy waluty indeksacji publikowane przez Bank w tabeli kursów walut, co oznacza, iż Bank przyznał sam sobie, na mocy Umowy, nieodwołalne prawo do dowolnego decydowania o ostatecznej i nieznanej w dniu zawarcia Umowy wysokości mojego zadłużenia wobec Banku wyrażonego w walucie indeksacji oraz o wysokości rat kredytowych, co jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz co jednocześnie jest rażącym naruszeniem równowagi między stronami Umowy.

Jako że przywołane powyżej zapisy umowne odwołujące się kursów walut z tabeli kursowej Banku (ustalanych na nieznanych mi zasadach), jako abuzywne nie są dla mnie wiążące w myśl art. 385[1] kodeksu cywilnego, moja Umowa kredytu jest umową o kredyt złotówkowy z oprocentowaniem ustalanym wg zasad przyjętych w § … ust. … Umowy.

Jednocześnie przypominam, iż kodeks cywilny nakazuje oceny abuzywności danego postanowienia umownego dokonywać wg stanu prawnego na dzień zawarcia umowy (art. 385[2] kc), a w razie chęci podniesienia przez Bank argumentu, iż kwestionowane przeze mnie powyżej postanowienia umowne stanowiły przedmiot indywidualnych uzgodnień z Kredytobiorcą, ciężar dowodu spoczywa na tym, kto się na tą okoliczność powołuje (art. 385[1] § 4 kc).

Z uwagi na powyższe, w ramach niniejszej reklamacji wnoszę o przedstawienie przez Bank skorygowanego harmonogramu spłaty mojego kredytu z uwzględnieniem nieważności tej części Umowy, która rzekomo uprawnia Bank do wyrażania mojego długu wobec Banku w walucie CHF oraz do wyrażania rat kredytu w walucie CHF.

W ramach odpowiedzi na niniejszą reklamację Bank dokona także wyliczenia nadpłaty na saldzie mojego kredytu, którą stanowi różnica między ratami dotychczas przeze mnie wpłaconymi, a ratami należnymi z tytułu udzielenia mi przez Bank kredytu w walucie PLN na kwotę ….. zł zawartą w §... ust. ... Umowy, udzielonego na …. miesięcznych rat z oprocentowaniem wg §... ust. ... Umowy.

Wnoszę także, aby w/w nadpłata (po jej uprzednim, dokładnym wyliczeniu przez Bank) została zaliczona na poczet spłaty kapitału jako częściowa wcześniejsza spłata kapitału.

Bank udostępni mi do akceptacji skorygowany wg powyższych założeń harmonogram spłaty kredytu oraz szczegółowe wyliczenie w/w nadpłaty z podziałem na wyszczególnienie wszystkich rat dotychczas wpłaconych oraz rat należnych mojego kredytu.

Niniejsza reklamacja nie wyklucza wystąpienia przeze mnie w przyszłości z roszczeniem o uznanie całej Umowy za bezwzględnie nieważną na mocy na art. 58kc. oraz niewiążącej mnie z Bankiem na mocy art. 385 kc.

Przypominam, że prezentowane przez Bank w odpowiedzi uzasadnienie faktyczne i prawne powinno odnosić się do konkretnych zapisów w Umowie oraz przepisów prawa, obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, jak również uwzględniać:

a) zasadę pierwszeństwa prawa wspólnotowego (Unii Europejskiej) przed prawem krajowym, która obowiązuje w Polsce od 2004r., np. Dyrektywa Rady 93/13/EWG i Kodeks Cywilny (KC)

b) zasadę Lex specialis derogat legi generali, czyli prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym, np. Prawo Bankowe i KC,

c) zasadę Lex retro non agit, czyli prawo nie działa wstecz,

d) założenie o racjonalności prawodawcy, który tworzy prawo stanowiące ramy obrotu gospodarczego, lecz nie akceptuje bezprawnych praktyk rynkowych z mocą wsteczną (fakt nowelizacji prawa w 2011r. jest bez znaczenia dla umów zawartych w 2008r.)

W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z moją wolą i udzielenia odpowiedzi w sposób sprzeczny  z wymogami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, w szczególności art. 9, skieruję skargę do Rzecznika Finansowego.

Z poważaniem,

...............................

Script logo