Typ umowy a prawne konsekwencje dla banku i dla Ciebie

 

TYP UMOWY A KONSEKWENCJE PRAWNE DLA BANKU I DLA CIEBIE

 • Umowa “indeksowana” (zwana także czasami przez banki "waloryzowaną") - klasyczna umowa indeksowana, spełniająca określone warunki*, powinna być przez niezawisły i uczciwy sąd uznana za kredyt złotówkowym z oprocentowaniem wg zasad opisanych w umowie, czyli najczęściej LIBOR 3M + marża banku. To z kolei oznacza, że spłacane dotychczas raty były wyższe, niż wynika to z harmonogramu spłaty kredytu złotówkowego z LIBORem, a to oznacza, że masz pokaźną nadpłatę na rachunku kredytu, która pozwala Ci wstrzymać płacenie rat a bank nie ma prawa twierdzić, że występuje jakakolwiek zaległość w spłacie kredytu.

 • Umowa “denominowana” - klasyczna umowa denominowana, spełniająca określone warunki*, powinna być przez niezawisły i uczciwy sąd uznana za nieważną z mocy prawa. Jeśli umowa jest nieważna, to nie masz obowiązku spłacania rat kredytu, którego nie ma, a więc tym bardziej nie ma żadnej “zaległości w spłacie kredytu”.

 

*Określone warunki, czyli jakie?

 

Klasyczna umowa “indeksowana”
_____________________________________________________________

 • zawarta wg wzorca umownego stosowanego przez bank w tym samym okresie, z którego pochodzi Twoja umowa,

 • zawierająca zapis o przeliczeniu kwoty kredytu na walutę obcą (np. CHF, EUR, USD) wg kursu kupna tej waluty z tabeli kursowej banku z dnia wypłaty (lub z dnia poprzedzającego dzień wpłaty), przy czym dzień wypłaty kredytu nie był dniem zawarcia umowy, więc kurs kupna z dnia wypłaty nie mógł być znany w dniu zawierania umowy,

 • zawierająca zapis o spłacie rat kredytu w złotych, po przeliczeniu raty kredytu z waluty obcej na złotówki wg kursu sprzedaży waluty indeksacji z dnia płatności raty (lub z dnia poprzedzającego dzień płatności raty),

 • nie zawierająca opisu zasad ustalania kursów walut w tabeli kursowej banku.


Klasyczna umowa "denominowana"
_____________________________________________________________

 • zawarta wg wzorca umownego stosowanego przez bank w tym samym okresie, z którego pochodzi Twoja umowa,

 • zawierająca zapis o wypłacie kredytu domyślnie w złotych, po przeliczeniu kwoty kredytu na złotówki wg kursu kupna tej waluty z tabeli kursowej banku z dnia wypłaty (lub z dnia poprzedzającego dzień wpłaty), przy czym dzień wypłaty kredytu nie był dniem zawarcia umowy, więc kurs kupna z dnia wypłaty nie mógł być znany w dniu zawierania umowy,

 • zawierająca zapis o spłacie rat kredytu w złotych, po przeliczeniu raty kredytu z waluty obcej na złotówki wg kursu sprzedaży waluty indeksacji z dnia płatności raty (lub z dnia poprzedzającego dzień płatności raty) - uwaga: ten warunek nie jest konieczny do podważenia umowy, ponieważ do tego wystarczający jest fakt wypłaty kredytu wg nieznanego w dniu zawierania umowy kursu kupna waluty, ustalanego przez bank na nieznanych zasadach,

 • nie zawierająca opisu zasad ustalania kursów walut w tabeli kursowej banku,

 • mówiąc kolokwialnie, nikt nigdy żadnych franków na oczy nie widział, pomimo mylącego zapisu w umowie, że "Bank udziela kredytu na kwotę [...] CHF" (lub USD, EUR itp.), bo wypłata kredytu nie polegała fizycznie na przelaniu tej wymienionej w umowie kwoty kredytu w walucie denominacji na konto walutowe kredytobiorcy lub zbywcy nieruchomości, dewelopera itp. .

 

<= Powrót do spisu rodziałów <= | => Przejdź do kolejnego rozdziału =>

Script logo